Regulamin pobytu w domku

REGULAMIN POBYTU W DOMKU

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z domku i stanowi Załącznik nr 2 do umowy najmu
(umowę otrzymają Państwo do podpisu w dniu przyjazdu).

1. Warunkiem koniecznym umowy najmu oraz przebywania i korzystania z domku jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu najmu o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 10.00 w ostatnim dniu najmu. Wcześniejsze lub późniejsze godziny przyjazdu lub wyjazdu są możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu ich z Wynajmującym w dniu dokonania rezerwacji.
3. W przypadku skrócenia pobytu przez Najemcę, z przyczyn nieleżących po stronie Wynajmującego- koszt zapłaconego czynszu najmu ulega zatrzymaniu przez Wynajmującego.
4. Wynajmujący przekazując domek Najemcy udostępnia mu urządzenia i wyposażenie określone w Załączniku nr 1 do umowy najmu.
5. Najemca zobowiązany jest do korzystania z domku i jego urządzeń i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zobowiązuje się do dbania o ich należyty stan techniczny i sanitarny.
6. Energię elektryczną opłaca Najemca wg stanu licznika z dnia przyjazdu i dnia wyjazdu - koszt energii to: 1zł za 1kWh.
7. (dotyczy tylko MORSKIEGO DOMKU) Wynajmujący przekazując domek Najemcy udostępnia mu kominek opalany drewnem. Korzystanie z kominka jest możliwe wyłącznie w sposób wskazany przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w domku i na jego terenie podczas okresu najmu, powstałe z jego winy lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego.
Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu. Wynajmujący przekazując domek Najemcy informuje o zasadach bezpiecznego korzystania ze schodów znajdujących się wewnątrz domku, co Najemca potwierdza, akceptując niniejszy Regulamin. Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas korzystania ze schodów przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz Nim w domku w okresie najmu. Wynajmujący oświadcza, że na terenie posesji udostępnia Najemcy siekierę (narzędzie ostre) w celu cięcia drewna. Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas korzystania z w.w. siekiery, zwłaszcza z uwagi na jej użycie w sposób niewłaściwy, z
niedochowaniem należytej ostrożności oraz użycie przez nieletnich, będących pod opieką odpowiedzialnych za nich osób dorosłych.

8. Wszelkie zauważone przez Najemcę lub osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu awarie techniczne w domku i na jego terenie, Najemca jest zobowiązany zgłosić telefonicznie Wynajmującemu na nr: 793 996 996.
10. Najemca i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń znajdujących się w domku i na jego terenie, które powstaną z ich winy.

11. W pomieszczeniach domku i na tarasie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
12. W domku obowiązuje zakaz smażenia ryb oraz frytek.
13. (dotyczy tylko MORSKIEGO DOMKU I DOMKU ŻEGLARZA) Najemca ma obowiązek sprzątnięcia wszelkich nieczystości pozostawionych przez jego zwierzę na terenie doku i jego posesji.
14. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
15. Najemca zobowiązany jest do zamykania na zamek drzwi domku, całkowitego ugaszenia ognia w kominku oraz zakręcania kranów z wodą podczas jego opuszczania.
16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych gości.
17. Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu przed zakończeniem terminu najmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa.
W takiej sytuacji koszt najmu a cały jego okres zatrzymuje Wynajmujący.